Økonomisk støtte til aktiviteter

Print  

Hvordan får jeg økonomisk støtte til min klub?

Hjælp til frivillige organisationer § 115
De fleste kommuner har en politik for frivilligt socialt arbejde. Kommune afsætter årligt et beløb til støtte til det frivillige sociale arbejde, som sigter mod at gøre arbejdet med sociale problemer til et bredt samfundsmæssigt ansvar, at styrke de sociale netværk samt at indgå i dialog og samarbejde med de foreninger og organisationer, der ønsker dette.
Den økonomiske støtte kan søges af frivillige sociale foreninger og organisationer. Tennisklubber kan søge midler til fx seniortennis.

Kommunen som medspiller/makker på tennisbanen

Dette notat er tænkt som en orientering og hjælp for jer som klub i forhold til jeres dialog med kommunen. Dels orienteres der om konkrete tilskudsmuligheder, dels omkring lovmæssige forhold. Som medlem af Dansk Tennis Forbund er det altid muligt at gøre brug af DIF´s konsulenter på dette område. 

Indledningsvis skal det understreges at kommunernes tilskudsordninger er vidt forskellige, derfor opfordres klubben til at tage en dialog med kommunens fritidskonsulent for at høre om specifikke regler for netop jeres kommune.

Kommunerne skal iflg. folkeoplysningsloven give tilskud til idrætsforeninger, der tilbyder aktiviteter til børn og unge under 25 år. Det er en rammelov, hvilket betyder, at den enkelte kommune selv fastsætter retningslinjerne for tilskuddene, dog skelner loven mellem 2 tilskudstyper: aktivitetstilskud og lokaletilskud.

Tennisklubbers adgang til lokaletilskud:

Normalt giver kommunerne tilskud til udgifter til drift eller til leje af lokaler. Lejemålet skal imidlertid godkendes af kommunen, dels skal lokalet være egnet til formålet, dels skal der være et rimeligt forhold mellem pris og lokalets størrelse og stand, Der skeles også ofte til medlemstal/antal aktive og deres alder.

Tennisklubber kan typisk få tilskud til klubhuse og halleje, mens udendørs faciliteter, der ikke er kommunalt ejede, behandles højst forskelligt fra kommune til kommune.

Der gives tilskud til: Renter af prioritetsgæld, skatter/afgifter/forsikringer, alm. Vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring, fornødent tilsyn, etc.. Søges typisk via Driftsafdeling, Parkafdeling, Grønne områder, etc..

Der er vidt forskellige regler i kommunerne i forhold til omfanget af tilskud til drift/vedligehold af udendørs baner. Man skal være opmærksom på at kommunerne i de kommende år skal have denne opgave i licitation. Med andre ord kan klubber med held byde ind på opgaven og efterfølgende evt. løse den via frivillig arbejdskraft i klubben. Dette kan frigøre nogle ressourcer til klubben. Bemærk dog at kommunen naturligvis stiller visse minimums krav for det løbende vedligehold.

Tennisklubbers adgang til aktivitetstilskud:

Nogle kommuner kalder dette tilskud for medlemstilskud, hvor der tildeles et beløb i forhold til antal medlemmer under 25 år.

Denne 25-års-grænse vægtes forskelligt i kommunerne og det drøftes i disse år ofte, om hvor aldersgrænsen skal ligge og om der skal være en aldersgrænse, der har indflydelse på de kommunale tilskud.

Der kan være forskellige andre faktorer, der indvirker på aktivitets- eller medlemstilskuddets størrelse.

Søges typisk via Fritids- og Kulturafdeling.

Der ydes i nogle kommuner tilskud til konkrete aktiviteter i klubben. Det kan være aktiviteter, der er åbne for alle kommunens/områdets børn, eller Cup/stævner, hvor klubben er med til at brande byen i forhold til andre dele af Danmark. Tilskud skal ofte søges inden arrangementet/aktiviteten afvikles. I flere kommuner vil nye aktiviteter ofte blive tilgodeset. Derudover aktiviteter der favner alle kommunens klubber.

Vær opmærksom på diverse lokale puljer (Eventpulje, Udviklingspulje, Integrationspulje, Skoleidræt, etc.)

Der stilles ofte krav om en vis medfinansiering fra klubbens side. NB! Husk at bespisning af frivillige, tøj til ledere, bolde, udstyr og andet kan være en del af dette.

Søges typisk via Fritids- og Kulturafdeling.

Tilskud til kurser, efteruddannelse:

Som en del aktivitetstilskuddet, yder de fleste kommuner tilskud til kurser, efteruddannelse, seminarer, etc.. Det kan være et fast beløb eller 75 % af udgifterne, men det er ofte således at tilskud skal søges inden afvikling, da der i flere kommuner er tale om en pulje af en bestemt størrelse. Decentrale tilbud om uddannelse og kurser er ofte imødeset med stor velvilje fra kommunens side, da man derved undgår at tilskudskroner bliver brugt til transport (læs: Kommunen føler de får mere for pengene ved decentrale kurser, etc.).

Søges typisk via Fritids- og Kulturafdeling.

Kørselstilskud:

Mange kommuner øremærker en del at puljen til aktiviteter til kørselsudgifter. På den måde prioriterer flere kommuner klubber, der deltager i eksterne og ofte landsdækkende turneringer, officielle mesterskaber, stævner og andet. Der ydes ligeledes tilskud til broafgift, færgeoverfart, etc..

Dette tilskud søges typisk via Fritids- og Kulturafdeling.

Udover kommunale tilskud er det værd at undersøge mulighed for alternativ fundraising via lokale virksomheders fonde/puljer, derudover legater og andet.

Gode tips til klubbens muligheder i forhold til ovenstående:

  • Snak med andre tennisklubber i kommunen, så I kan danne jer et overblik over eventuelle forskelle i tilskuddene.
  • Sammenlign gerne tennissporten med andre idrætsgrene – her specielt med fodbold, der nærmest er eneste anden sport med vedligehold af udendørs anlæg. Fodbold er typisk i de fleste kommuner væsentlig dyrere end tennissporten for driftsafdelingen. Derudover er der tradition for at tennissporten leverer mere frivillig arbejdskraft end fodboldsporten.
  • Sørg for at have en tæt dialog med kommunen – kommunens konsulenter synes er imødekommende med en inviterende dialog. Spørg ind til lokale puljer og muligheder.
  • I forhold til dialog med kommunen omkring tilskud er det naturligvis vigtigt at kunne dokumentere fortløbende og alsidige aktiviteter (turnering, motionist, juniorer), derudover evt. aktiviteter målrettet en bred målgruppe (public court, samarbejde med lokale skoler, sommerskole for byens unge, etc.). Afvikling af tværkommunale aktiviteter (åbent mesterskab for byens SFO´ere, kommunemesterskab eller andet) er et godt argument i dialog med kommunen
  • For tennisklubber placeret i nærheden af skoler/ungdomsklub eller andet, er det oplagt at tænke i muligheden for at benytte sig af DTF´s Play and Stay tiltag, slåmure, minitennis baner, 4B forløb, etc..
  • I forhold til det sundhedsfremmende ved sport, er det oplagt at tænke et samarbejde med kommunen omkring aktiviteter for seniorer (efterlønnere, pensionister). DTF´s seniortennis projekt er en mulighed.
  • Tennissportens fortrin kan bruges som ”bløde argumenter” i dialogen – se nærmere på dokument ”Tennissportens Fortrin”.

Ovenstående notat er tænkt som inspiration til klubbens dialog med kommune omkring tilskud. Derudover er det tænkt som en ”tjek-liste” så klubben får nemmere ved at navigere i tilskudsmulighederne. Der kan læses mere om de forskellige muligheder på www.dif.dk.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere