Klubvedtægter

Print   Herunder opstilles regelsæt for etablering af en tennisklub:

Eksempel og udkast (Word-format her)

VEDTÆGTER FOR X-KØBING TENNISKLUB

§ 1. Klubbens navn
KLUBBENS NAVN er X-købing Tennisklub med HJEMSTED i X-købing (evt. kommune).

§ 2. Klubbens formål
KLUBBENS FORMÅL er at skabe de bedste muligheder for udøvelse af tennisspillet og mulighed for dygtiggørelse for alle uanset alder og foerdigheder, samt styrke sammenholdet blandt medlemmerne. (Formålet må gerne være præcist og tidssvarende, så medlemmer nøje ved hvilken klub, man er medlem af eller ønsker at blive medlem af. Formålsparagraffen har også betydning for skattefritagelse og, i enkeltstående tilfælde, momsfritagelse. Endelig kan den rumme særlige hensigtserklæringer).

§ 3. Medlemsskab
Klubben er medlem af .......... Union under Dansk Tennis Forbund og undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4. Medlemsoptagelse
Klubben OPTAGER ENHVER, der søger optagelse - under forudsætning af, at klubbens vedtagne maksimumsgrænser for medlemstal ikke overskrides. (Ved begrænsning vil borgere fra X-købing kommune gå forud for borgere fra andre kommuner). Indmeldelse skal ske til klubbens kasserer (kontor). MEDLEMSSKAB er først opnået, når kontingent er betalt. Kvitteringen er medlemsbevis og giver klubrettigheder og -pligter. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af et medlem (f.eks. hvis pågældende er i kontingentrestance i en anden klub under DTF eller DIF). Den, hvis optagelse er nægtet, kan prøve optagelsen på førstkommende generalforsamling, der træffer endelig afgørelse.

§ 5. Kontingent
KONTINGENT fastsættes for et år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling og opkræves forud. Bestyrelsen kan fastsætte forfaldsterminer. Indmeldelse i løbet af et regnskabsår giver normalt ikke ret til reduceret kontingent.

§ 6. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer og forudsætter, at medlemmet har betalt kontingent frem til den dag, udmeldelsen har virkning. Et medlem, der er i kontingentrestance, kan bestyrelsen ekskludere med mindst 8 dages varsel. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages påny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld i klubben. Overtrædelse af klubbens vedtægter og andre regler kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid - og eventuelt eksklusion. Hvis bestyrelsen beslutter, at særlige forhold giver anledning til EKSKLUSION, skal det ske ved at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Forinden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal medlemmet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet optages som særligt punkt på dagsordenen, og vedkommende har ret til at deltage i dette punkts behandling på generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens love. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning herom.

§ 7. Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i ........ måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne (eventuelt i klubbladet, lokalavisen) med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af formand ) 7. Valg af kasserer ) se iøvrigt § 10. 8. Valg af øvrige bestyrelse ) 9. Valg af .. suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 11. (Eventuelt valg af udvalg) 12. Eventuelt

§ 8. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 6, 14 og 15. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Dirigent bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring fra stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 9. Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst .... stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, og indvarslingen skal ske på samme måde som for ordinær generalforsamling.

§ 10. Bestyrelse, valg, udvalg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer sekretær, anlægsleder, formand for ungdomsudvalget, formand for seniorudvalget, formand for informationsudvalget, formand for trænerudvalget.

Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. De lige år afgår formand, sekretær, ungdomsudvalgsformand og trænerudvalgsformand. De ulige år afgår næstformand, kasserer, seniorudvalgsformand, informationsudvalgsformand og anlægsleder. Genvalg kan finde sted.

Seniorudvalget består af: Formand (valgt på generalforsamlingen / medlem af bestyrelsen) samt yderligere 2-4 medlemmer, som vælges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Udvalget skal være nedsat senest 3 uger efter generalforsamlingen. Udvalget planlægger og gennemfører alt vedrørende de turneringer, som klubbens seniorer deltager i. Arbejdet foregår i samarbejde med ungdoms- og trænerudvalget. Udvalget fastlægger selv sin forretningsorden. Der føres referat over udvalgets møder, som tilgår bestyrelsen i kopi.

Ungdomsudvalget består af: Formand (valgt på generalforsamlingen / medlem af bestyrelsen) samt yderligere 2-4 medlemmer, som vælges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Heraf skal mindst 2 medlemmer være juniorer.Udvalget skal være nedsat senest 3 uger efter generalforsamlingen. Udvalget planlægger og gennemfører alt vedrørende trænings- og turneringsvirksomhed, som klubbens ungdomsspillere indgår i. Arbejdet gennemføres i samarbejde med senior- og trænerudvalget. Udvalget fastlægger selv sin forretningsorden. Der føres referat over udvalgets møder, som tilgår bestyrelsen i kopi.

Trænerudvalget består af: Formand (valgt på generalforsamlingen) samt yderligere 2-4 medlemmer, som vælges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Heraf skal mindst 2 medlemmer være uddannede trænere. Udvalget planlægger og gennemfører interne kurser, får medlemmer med på unions- og andre kurser, og tilrettelægger træningen i klubben i samarbejde med ungdoms- og seniorudvalget. Udvalget fastlægger selv sin forretningsorden. Der føres referat over udvalgets møder, som tilgår bestyrelsen i kopi.

Informationsudvalget består af: Formand (valgt på generalforsamlingen) samt yderligere 2 medlemmer, som vælges af bestyrelsen for 1 år ad gangen.Udvalget varetager intern og ekstern information og omtale af klubben til medlemmerne, pressen, kommunen m.fl. med hensyn til aktiviteter, resultater m.v. Udvalget varetager udgivelsen af klubbladet.

Anlægsudvalget består af: Formand (valgt på generalforsamlingen) samt yderligere 2 medlemmer. Udvalget har opsyn med banerne og klubhuset med hensyn til vedligeholdelse og pasning, og drager omsorg for, at ordens- og banetegningsreglerne overholdes. Udvalget varetager ansættelse af og tilsyn med personale til baner og klubhus, ligesom udvalget har til opgave at planlægge udbygninger af anlægget.

§ 11. Tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse godkende, ligesom generalforsamlingens godkendelse skal foreligge. Bestyrelsen fastsætter klubbens ordens- og banetegningsregler.

§. 12. Regnskab
Klubbens regnskabsår er ......... til ......... (kalenderåret). Bestyrelsen skal inden ......... afgive driftsregnskab og status til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 13. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i ...... gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14. Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere