DTF's Appeludvalg

Print  

Regulativ for det i henhold til lovenes § 9, stk. 1 nedsatte Amatør- og Ordensudvalg (Appeludvalget)

§ 1.
Stk. 1. Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk Tennis Forbunds love, regler reglementer m.v.

Stk. 2. Appeludvalget kan afvise behandling af en sag, der efter Dansk Tennis Forbunds regler forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for appeludvalget.

Stk. 3. Enhver henvendelse til udvalget skal foregå gennem forbundets sekretariat, som ligeledes videreekspederer udvalgets afgørelser.

§ 2.
Stk. 1. Appeludvalget består af 3 medlemmer, der vælges på skift for tre år ad gangen. Medlemmerne vælges af generalforsamlingen, der endvidere vælger to suppleanter, som vælges for et år ad gangen. Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse.

Stk. 2. Udvalget konstituerer sig selv

Stk. 3. Udvalgets formand leder appeludvalgets arbejde, og udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 3.
Stk. 1. Et medlem eller en suppleant i appeludvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet Dansk Tennis Forbund. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Såfremt et udvalgsmedlem er i tvivl om sin habilitet til at træffe afgørelse i en for udvalget indbragt sag, bør han gøre de to andre udvalgsmedlemmer bekendt med de kendsgerninger, hvorpå han begrunder sin tvivl, og være pligtig til at vige sit sæde for den pågældende sags vedkommende, hvis blot ét af de to andre udvalgsmedlemmer måtte anse dette for rigtigst.

Stk. 3. Såfremt et udvalgsmedlems habilitet over for en rejst sag bestrides af en af parterne, skal det pågældende udvalgsmedlem vige sit sæde for denne sags vedkommende, såfremt blot ét af de to andre udvalgsmedlemmer finder indsigelsen begrundet.

Stk. 4. Udvalget bestemmer i sådanne tilfælde, hvilken af de to suppleanter, der skal deltage i sagens behandling.

§ 4.
Stk. 1. Skulle et udvalgsmedlem i øvrigt være ude af stand til at deltage i behandlingen af en for udvalget forelagt sag, vælges hans stedfortræder efter bestemmelsen i § 3, 4.

§ 5.
Stk. 1. Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre.

Stk. 2. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud.

Stk. 3. Sagerne kan behandles ved skriftlig cirkulation blandt udvalgets medlemmer, såfremt sagen er egnet hertil eller de implicerede parter accepterer en skriftlig behandling.

§ 6.
Stk. 1. Appeludvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation).

§ 7.
Stk. 1. Sager, der er til behandling i udvalget, færdigbehandles og afgøres af dette i dets oprindelige sammensætning, selv om udvalgets funktionstid udløber under sagsbehandlingen.

§ 8.
Stk. 1. En af appeludvalg truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg inden for 4 uger efter, at parten har modtaget appeludvalgets afgørelse.

Stk. 2. Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden efter stk. 1.

§ 9.
Anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har ikke opsættende virkning. Appeludvalget kan dog beslutte, at en sags anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har opsættende virkning.

Vedtaget på Dansk Tennis Forbunds generalforsamling den 17. marts 2001.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere