DIF's Mesterskaber

Print  

Fællesbestemmelser for Danmarks Idræts-Forbunds Danmarksmesterskaber


ANERKENDELSE  § 1
Stk. 1 Ansøgning om anerkendelse af et danmarksmesterskab indsendes til Danmarks Idræts-For­bund på en særlig blanket, der kan rekvireres i organisationens sekretariat.

Stk. 2. Sekretariatet behandler ansøgningen og indhenter om fornødent supplerende oplysninger, hvorefter der meddeles forbundet godkendelse eller afslag. Afslag kan påklages til Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse.

Stk. 3. Bestyrelsen fører tilsyn med, at præmisserne for anerkendte danmarksmesterskaber overhol­des, og tilbagekalder eventuelt anerkendelsen af et danmarksmesterskab.

Stk. 4. For at et forbundsmesterskab kan anerkendes som danmarksmesterskab, skal følgende betin­gelser være opfyldt:
1) Konkurrencen skal være udskrevet for seniorer.
2) Konkurrencen skal være udbredt på landsniveau og være gennemført med et fornødent antal deltagere i mindst tre år som forbunds- eller unionsmesterskab, jf. § 2, stk. 3.
3) Konkurrencen skal være godkendt og afviklet som internationalt mesterskab (NM, EM,VM eller OL). Dog kan en konkurrence, der kun kendes og afvikles i Danmark, godkendes som danmarksmesterskab, såfremt den har særdeles stor udbredelse og stabilitet.
4) Konkurrencen skal foregå på højeste nationale niveau.

AFVIKLING  § 2
Stk. 1. Specialforbundene udskriver og foranstalter hver inden for sin idrætsgren de af Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse anerkendte "Danmarksmesterskaber", som de anser det fornø­dent at afholde, fastsætter bestemmelser herfor og er ansvarlige for, at disse ikke strider imod Danmarks Idræts-Forbunds love.

Stk. 2. I henseende til danmarksmesterskaber i feltkonkurrence, feltsport og i militær femkamp be­tragtes Dansk Militært Idrætsforbund som specialforbund. I danske mesterskaber i særlige discipliner for handicappede betragtes Dansk Handicap Idræts-Forbund som specialfor­bund.

Stk. 3. For at Danmarks Idræts-Forbunds danmarksmesterskaber kan afholdes, kræves, at der i in­dividuelle mesterskaber er mindst fem deltagere og i holdmesterskaber er mindst tre hold. Det enkelte specialforbund kan dispensere fra nævnte deltagerantal, dog ikke mere end to på hinanden følgende år.

Stk. 4. Dispensation kan herudover gives af Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse.

Stk. 5. I omtalen af et anerkendt danmarksmesterskab skal formuleringen "Danmarks Idræts-For­bunds danmarksmesterskab" indgå. Formuleringen må ikke anvendes i forbindelse med for­bundsmesterskaber.

AFVIKLING  § 3
Konkurrence om danmarksmesterskaber kan kun afholdes uden for Danmark med bestyrel­sens samtykke.

AFVIKLING  § 4
Stk. 1. Deltagelse i konkurrencer om danmarksmesterskaber står åben for:
1) Medlemmer af foreninger under vedkommende specialforbund i henhold til de af special­forbundet fastsatte bestemmelser.
2) Medlemmer af foreninger under de øvrige specialforbund i henhold til det arrangerende specialforbunds bestemmelser.

Stk. 2. Medlemsorganisationerne og Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse kan træffe bestemmelse om udelukkelse fra deltagelse i danmarksmesterskabskampe, landskampe og lignende kampe på grund af straffedomme, der er så alvorlige, at de findes at burde have en sådan virkning. En sådan afgørelse kan indbringes for appeludvalget, jf. § 24 i Danmarks Idræts-Forbunds love.

AFVIKLING  § 5
Bestyrelsen kan i særlige discipliner for handicappede idrætsudøvere godkende danmarksme­sterskaber, når danmarksmesterskabsbestemmelsernes almindelige regler i øvrigt er opfyldt. Mesterskaberne benævnes "Danmarks Idræts-Forbunds danmarksmesterskaber for handi­cappede".

AFVIKLING  § 6
Medlemmer af sideordnede udenlandske specialforbund kan – efter det arrangerende spe­cialforbunds bestemmelse – deltage i konkurrencer om individuelle mesterskaber eller som hold i holdmesterskaber, dog uden at titlen "danmarksmester" eller Danmarks Idræts-For­bunds mesterskabsmedalje kan tildeles dem.

AFVIKLING  § 7
Stk. 1. Vinderen af et mesterskab - dog ikke de i § 5 nævnte - er danmarksmester for det pågældende år og får tildelt Danmarks Idræts-Forbunds mesterskabsmedalje.

Stk. 2. Ved holdmesterskaber tildeles der det vindende hold et antal medaljer svarende til de i gæl­dende regler fastsatte holdstørrelser.

Stk. 3. Titlen "danmarksmester" kan kun opnås, når der har været afholdt konkurrence i den
pågældende mesterskabsdisciplin.

AFVIKLING  § 8
Stk. 1. Specialforbundene indsender hvert år til Danmarks Idræts-Forbunds sekretariat inden den 15. januar en oversigt over de konkurrencer om danmarksmesterskaber, som de det pågæl­dende år agter at afholde, samt umiddelbart efter konkurrencens afholdelse meddelelse om danmarksmesterens/-mestrenes navn/navne.
Stk. 2. Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse kan til enhver tid tilbagekalde anerkendelse af et "Danmarksmesterskab", hvis danmarksmesterskabet ikke længere opfylder betingelserne for anerkendelse, jf. §§ 1, stk. 4, og 2, stk. 3.


*****
Vedtaget  på Dansk Idræts-Forbunds bestyrelsesmøde den 26. maj 1973 og  ændret på ordinært bestyrelsesmøde den 8. februar 1975 samt af forretningsudvalget på møder den 5. august 1983, 5. marts 1986, 14. maj 1986, 12. august 1987, 7. oktober 1987, 7. marts 1990, 6. februar 1991, i medfør af lovændring på ordinært repræsentant­skabsmøde den 8. februar 1992 samt i medfør af vedtagelse af love for Danmarks Idræts-Forbund/Danmarks Olympiske Komite den 14. november 1992. Ændret på bestyrelsens møder den 11. januar 1995, den 4. oktober 1995, den 12.-13. januar 1996, den 22. maj 1996 og den 20. november 1996, på repræsentantskabsmøde den 28. november 1998 samt af bestyrelsen den 22. juni 2000, den 30. januar 2002 og ændret til lovregulativ samt diverse ændringer på årsmødet den 6. maj 2006.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere