Inga og Axel Sperlings Tennislegat

Print  

I et for notarius oprettet testamente af 17. august 1982 bestemte afdøde landsretssagfører Axel Edvard Sperling, at hovedparten af hans efterladte formue skulle tilfalde et legat af nedennævnte navn. I henhold hertil fastsætter medhjælper i dødsboet i samråd med retsformand Eigil Thielsen og efter forhandling med Dansk Tennis Forbund følgende:

1. Navn:
Legatets navn er "Inga og Axel Sperlings Tennislegat".

2. Formål:
Legatets formål er at bidrage til fremme af dansk tennis, fortrinsvis til bedste for turneringstennis, bidrag til optrœning af isœr unge tennistalenter, rejser i Danmark og udlandet til deltagelse i tennisturneringer, bidrag til klubber til anlœg af tennisbaner o.l., isœr klubber med betrœngt økonomi, afholdelse af tennisarrangementer med deltagelse af danske og udenlandske spillere, etc., hvorved bemœrkes, at uddeling ikke kan ske til et fond, som tennisforbundet måtte oprette til opførelse af et administrationshus.

3. Midler:
Legatets midler består af den kapital, der udlœgges som arv i dødsboet efter landsretssagfører Axel Sperling.

Legatets kapital består herudover af de midler, som ved arv eller gave eller på anden måde tilflyder legatet.

Ethvert udbytte af kapitalen udover renter, herunder gevinst ved udtrœkning af obligationer, skal tillœgges kapitalen. Til legatets formål kan alene anvendes renteindtœgterne af kapitalen, jfr. dog nedenfor.

Op til 15% af bruttoafkastet kan tillœgges kapitalen årligt. Legatets nettoindtœgter uddeles én gang om året i form af én eller flere legatportioner.

Legatets kapital skal vœre anbragt i overensstemmelse med Justitsministeriets regler om anbringelse af midler, der tilhører legater m.v. under offentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 477 af 17. september 1981.

Legatets aktiver skal lyde på legatets navn, og såvidt muligt noteres som tilhørende dette.

4. Ledelse:
Legatets anliggender, herunder anbringelse af legatmidler og uddeling af portioner i henhold til formålsbestemmelsen varetages af legatbestyrelsen, der i det hele taget har ledelsen af alle legatets forhold.

Legatbestyrelsen er en bestyrelse på 3 personer, nemlig den til enhver tid vœrende formand for Dansk Tennis Forbund's bestyrelse og 2 medlemmer, der vœlges af Dansk Tennis Forbunds bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Legatbestyrelsen skal afholde et årligt bestyrelsesmøde, hvorunder der fremsœttes forslag om, hvorledes legatets nettoindtœgter skal anvendes, jfr. § 2. Afgørelsen trœffes ved stemmeflerhed.

Legatbestyrelsen kan dog, i det omfang den finder det hensigtsmœssigt, henlœgge hele eller en del af indtœgten til uddeling i det følgende år. Således henlagte beløb kan højst henstå i tre på hinanden følgende år. Der kan med Dansk Tennis Forbund's samtykke i et enkelt regnskabsår udloddes en legatportion, hvorved den samlede udlodning i regnskabsåret kommer til at overstige renter og udbytte af kapitalen, mod at det beløb, som herved er udredet af kapitalen, restitueres i det eller følgende regnskabsår, således at der ikke finder yderligere udlodninger sted forinden restitutionen er afsluttet. Ved restitution af kapitalen forstås selve kapitalbeløbet uden tillœg af renter.

5.Protokol:
Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for legatet. I protokollen indføres fundatsen samt alle oplysninger og afgørelser af blivende betydning for legatet.

6.Uddeling:
Legatet uddeles hvert år ultimo marts måned efter bestyrelsens nœrmere bestemmelse. Såfremt kvalificerede ansøger(e) eller hensigtsmœssigt projekt efter bestyrelsens skøn ikke forefindes, overføres beløbet til uddeling nœste år, jfr. dog § 4, stk. 5.

7.Legatmodtagerne:
Legatportionerne tilkommer legatmodtageren som sœreje, og kan ikke vœre til genstand for overdragelse eller pantsœtning eller nogen form for kreditorforfølgning.

Spørgsmålet om adgang til at oppebœre legatportioner kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af bestyrelsen.

8.Regnskab:
Legatets regnskabsår er kalenderåret, første gang dog kun for tiden indtil udgangen af 1985.

Over legatets kapital dets samt indtœgter og udgifter affatter legatbestyrelsen årsregnskab, der underskrives af den samlede legatbestyrelse, og som inden 2 måneder efter regnskabsårets afslutning skal vœre afgivet til revision af Dansk Tennis Forbund's generalforsamlingsvalgte revisorer.

Bestyrelsen modtager ikke noget honorar for sit arbejde, men hvis arbejdet får et sådant omfang, at det ikke er rimeligt, at det er ulønnet, kan der med Dansk Tennis Forbund's bestyrelses forudindhentede samtykke fastsœttes et rimeligt honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer og eventuelt således, at der ansœttes lønnet medhjœlp for bestyrelsen. Iøvrigt afholdes alle udgifter vedrørende legatets arbejde af legatets løbende indtœgter. Størrelsen af legatets administrationsudgifter skal godkendes af Dansk Tennis Forbund's bestyrelse.

9.Ophør:
Såfremt bestyrelsen anser det for nødvendigt, at legatet ophører med sin virksomhed, udkrœves der til legatets ophør énstemmighed i bestyrelsen samt godkendelse af Dansk Tennis Forbund's bestyrelse efter forelœggelse for Danmarks Idrœts-Forbund.

I tilfœlde af legatets ophør trœffer Dansk Tennis Forbund's bestyrelse efter legatbestyrelsens indstilling afgørelse om, hvorledes legatets midler skal anvendes, idet det herved forudsœttes, at anvendelse i videst muligt omfang sker i overensstemmelse med legatets formål.

Ansøgere bedes benytte ansøgningsskema som kan hentes her

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere