Einer Ulrichs Fond

Print  

- til fordel for Dansk Tennisungdom


Einer Ulrich - en af dansk tennis' mest fremragende spillere, og i 41 år i ledelsen af Dansk Tennis Forbund som sekretær og formand - fejredes på sin 70 års dag den 6. maj 1966 med overrækkelse af en pengegave, indsamlet blandt danske og udenlandske tennisvenner, klubber og unioner.

Tanken hermed var oprettelse af et fond, hvis udbytte skulle anvendes i ungdomsarbejdet inden for dansk tennis. Einer Ulrich, der selv bestyrede fondet til sin død i 1969, gav fondet nedennævnte navn, og Dansk Tennis Forbund har derefter fastsat følgende:

1. Navn:
Fondets navn er: EINER ULRICHs FOND TIL FORDEL FOR DANSK TENNISUNGDOM. Beliggenhed: DANSK TENNIS FORBUND, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

2. Formål:
Fondets formål er at bidrage til fremme af dansk tennis ved tildeling af et eller flere årlige legater på Einer Ulrich's fødselsdag den 6. maj til talentfulde danske tennisspillere under 18 år som tilskud til en rejse - enten som spiller eller tilskuer - til et udenlandsk tennisstævne.

3. Midler:
Fondets midler består af den kapital, kr. 10.200, som overraktes Einer Ulrich på 70-årsdagen samt de beløb, der ved senere lejligheder er tilflydt fondet ved gaver og bidrag, eller på anden måde. En opgørelse over den ved oprettelsen af denne fundats tilstedevoerende kapital vedhæftes. Ethvert udbytte af kapitalen udover renter - herunder gevinst ved udtrækning af obligationer - skal tillægges kapitalen. Til fondets formål kan alene anvendes renteindtoegterne af kapitalen. Fondets nettoindtægt uddeles én gang om året, jfr. punkt 2, i form af én eller flere legatportioner.

4.Ledelse
Fondets anliggender, herunder anbringelse af legatmidler og uddeling af portioner i henhold til formålsbestemmelsen, varetages af fondets bestyrelse, der i det hele taget træffer alle beslutninger vedrørende fondets forhold. Fondets bestyrelse udgøres af tre personer, nemlig den til enhver tid værende formand for Dansk Tennis Forbund's bestyrelse og to medlemmer, der vælges af Dansk Tennis Forbund's bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Fondets bestyrelse afholder årligt i perioden januar / april et bestyrelsesmøde, hvorunder der efter indstilling fra Dansk Tennis Forbund's ungdomsudvalg træffes beslutning om, hvorledes fondets nettoindtoegter skal anvendes, jfr. punkt 2. Afgørelsen træffes ved stemmeflerhed. Fondets bestyrelse kan dog, i det omfang den finder det hensigtsmæssigt, henloegge hele - eller en del af - indtoegten til uddeling i det følgende år. Således henlagte beløb kan højst henstå i tre på hinanden følgende år. Der kan med Dansk Tennis Forbund's samtykke i et enkelt regnskabsår udloddes en legatportion, hvorved den samlede udlodning i regnskabsåret kommer til at overstige renter og udbytte af kapitalen, mod at det beløb, som herved er udredet af kapitalen, restitueres i det eller følgende regnskabsår, således at der ikke finder yderligere udlodninger sted forinden restitutionen er afsluttet. Ved restitutionen af kapitalen forstås selve kapitalbeløbet uden tillæg af renter.

5. Protokol
Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for fondet. I protokollen indføres fundatsen samt alle oplysninger og afgørelser af blivende betydning for fondet.

6. Uddeling
Legatet uddeles som anført i punkt 2. Såfremt kvalificerede modtagere efter bestyrelsens skøn ikke forefindes, overføres beløbet til uddeling næste år, jfr. dog punkt 4, stk. 5.

7. Legatmodtagerne
Legatportionerne tilkommer legatmodtageren som særeje og kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning eller nogen form for kreditorforfølgning. Legatet kan kun anvendes af modtageren som tilskud til den tennisrejse, jfr. punkt 2, hvortil det er ydet, medmindre bestyrelsen giver sit samtykke til et andet formål i overensstemmelse med punkt 2.

8. Regnskab
Fondets regnskabsår er kalenderåret. Over fondets kapital samt dets indtoegter og udgifter affatter fondets bestyrelse årsregnskab, der underskrives af den samlede bestyrelse, og som inden to måneder efter regnskabsårets afslutning afgives til revision af Dansk Tennis Forbund's generalforsamlingsvalgte revisorer. Bestyrelsen modtager ikke noget honorar for sit arbejde. Alle udgifter vedrørende fondets arbejde afholdes af fondets løbende indtoegter. Størrelsen af eventuelle administrationsudgifter skal godkendes af Dansk Tennis Forbund's bestyrelse.

9. Ophør
Såfremt bestyrelsen anser det for nødvendigt, at fondet ophører med sin virksomhed, udkroeves der til fondets ophør énstemmighed i bestyrelsen samt godkendelse af Dansk Tennis Forbund's bestyrelse. I tilfoelde af fondets ophør troeffer Dansk Tennis Forbund's bestyrelse efter fondsbestyrelsens indstilling afgørelse om, hvorledes fondets midler skal anvendes, idet det herved forudsoettes, at anvendelse i videst muligt omfang sker i overensstemmelse med fondets formål.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere